HOT OCH VÅLD

Att mötas av aggressivitet, hot och våld kan sätta djupa spår hos den som blir utsatt. Modern krisforskning visar att mänsklig fientlighet påverkar oss starkare än någon annan typ av påfrestning. Verksamheter där det finns risk för hot eller våld kan motverka lidande och spara resurser genom att rusta sin personal. Det är dessutom en skyldighet enligt lag.

Divide 666 smal

 

Hur förebygger och minskar man risken för hot och våld?

Vad kan man göra i mötet med arga, hotfulla eller våldsamma personer?

Psykolog Alexander Tilly har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med dessa frågor.

Mitt i hotfulla situationer

 • Metoder för att bemöta upprörda personer och människor i kris. Aktivt lyssnande, andra verktyg från kris- och gisslanförhandling samt motiverande samtal (MI).
 • Metoder för att bemöta personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa eller sjukdom. Lågaffektivt bemötande, avledning och anpassade krav.
 • Metoder som krävs för att kunna stå emot påtryckningar, manipulation eller hot utan att i onödan bidra till upptrappning eller utsätta sig för risker. Tidiga och tydliga gränsdragningar och andra metoder anpassade för instrumentell aggressivitet. 

Förebyggande arbete och kunskap om krisstöd

 • Förebyggande åtgärder som minskar risken för konfrontation.
 • Systematiskt arbete på organisationsnivå och metoder på individnivå.
 • Stöd – verktyg som ökar chansen att hotfulla händelser blir lärdomar.

 

Många erfarna praktiker är skickliga på att hantera människor som är upprörda, befinner sig i kris och personer med funktionsnedsättningar eller sjukdom. Metoder som aktivt lyssnande och lågaffektivt bemötande kan bidra till lugn och har därför fått stor spridning.

I mötet med mer beräknande aggressivitet räcker inte dessa metoder. I många situationer behöver man även göra tydliga gränsdragningar, som vid mobbning, sexuella trakasserier, vid kontakter med personer som har kriminella beteendemönster, empatistörningar och andra som metodiskt utnyttjar tecken på sårbarhet.

Att vara ensam, ouppmärksam, utstråla osäkerhet eller att låta någon invadera din integritet kan tolkas som tecken på sårbarhet.

Det är vanligt att denna typ av personer testar sin motpart, t.ex. genom att bryta sociala konventioner, med förolämpningar, subtila hot, skuldbeläggande eller andra mer direkt aggressiva beteenden. Att tidigt och tydligt benämna det som sker eller på andra sätt göra gränsdragningar kan då motverka fortsatt upptrappning och risken för våld. 

Dialog och samtal behöver kombineras med förmågan att upprätthålla viktiga principer. Konflikthantering handlar om att lära sig känna igen olika typer av aggressiva beteenden och att anpassa bemötande och rutiner därefter.

 

I alla verksamheter där människor möts finns risk för konflikt. Risken för hot och våld är särskilt stor då man möter någon som är stressad, har ont, är i hjälpbehov, upplever sig ha få eller inga handlingsalternativ, eller genomgår en personlig kris där situationer dras till sin spets.

Typiska situationer som snabbt kan trappas upp och bli hotfulla 

 • samtal med en arg missnöjd kund
 • en orolig patient
 • en påverkad besökare
 • någon som fått vänta länge
 • då en kund eller klient möts av ett nej

Alla som ansvarar för att skapa trygga situationer kan utsättas för motpartens reaktioner – då du

 • behöver säga nej
 • ger negativa besked
 • förmedlar myndighetsbeslut
 • på andra sätt hanterar människors förväntningar

Vilka konsekvenser får konflikter, hot och våld?

En mängd studier och undersökningar visar att hot och våld ökar för många yrkesgrupper. Konsekvenser för den som utsätts kan vara

 • oro att det ska hända igen
 • koncentrationssvårigheter
 • minskad tillit till andra
 • en vilja att dra sig undan
 • ökad irritabilitet

För en organisation kan det innebära

 • sjukskrivningar
 • minskad produktivitet
 • minskat förtroende
 • ökad personalomsättning

Det krävs generellt mindre resurser för att rusta personal inför påfrestningar än att laga någon som skadats!

Med rätt förebyggande kunskaper och fler handlingsalternativ i en spänd situation, kan risken för allvarliga konsekvenser minskas radikalt. Med rätt stöd kan en händelse som kunnat bli ett svårläkt sår istället vändas till en lärdom. Våra utbildningar ger kunskap om åtgärder som kan sättas in förebyggande, akut eller som krisstöd.

Läs mer om våra produkter

Kontakta Alexander