hot och våld drabbar många på jobbet

Ett växande problem i arbetslivet

Hot och våld i arbetet har mer än fördubblats sedan 1980-talet enligt SCB. Personal inom vård och omsorg, transport och offentlig förvaltning är särskilt utsatta.

Även inom sektorer som utbildning, bevakning, handel, socialtjänst, bostadsbolag, politik och media märks en ökning.

“Sedan 1980-talet har andelen förvärvsarbetande som har varit utsatta för hot eller våld i arbetet ökat från 2 till 5 procent. Hot och våld i arbetet drabbar kvinnor i större utsträckning än män. 

Att utsättas för hot och våld i arbetet är vanligare inom vissa branscher. Till exempel har 12 procent av dem som arbetar inom vård och omsorg varit utsatta för hot eller våld, liksom 9 procent av dem som arbetar inom transportnäringen, 7 procent inom offentlig förvaltning och 6 procent inom utbildning.”

SCB, 2018

 
Hot_vaald_polis.jpg
Graf.gif
 
steck_rod2.gif
 
Hot-och-vald-2.jpg
Vald_hot-2.jpg
 

Vilka drabbas av hot och våld?

Flera branscher utsätts

Vårdpersonal, socialsekreterare, skolpersonal och förtroendevalda riskerar att möta hot och våld i arbetet. En del branscher får svårare att behålla personal och problem att rekrytera ny. Oro för att bli utsatt bidrar till stress och sämre trivsel på jobbet.

"Cirka 3 500 medarbetare i Region Stockholm blev hotade eller utsatta för våld på jobbet under 2018, de allra flesta av dem vårdpersonal, och det är lika illa som året innan."

Region Stockholms medarbetaruppföljning 2018.

"Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt förekommande."

Arbetsmiljöverket, 2018

“Skolornas anmälningar om hot och våld i stort fortsätter att öka. 2017 anmäldes 755 händelser om hot och våld och vid terminsslutet förra året var det 845. Totalt har det sedan 2014 kommit in över 3 000 anmälningar från förskoleklasser, grundskolor och gymnasium.”

SVT om Arbetsmiljöverkets statistik.

”25% av förtroendevalda har utsatts för hot eller trakasserier i samband med sitt uppdrag” (2012 var siffran 20%). Under valår brukar utsattheten dessutom öka. Hot och påhopp i sociala medier är mest vanligt följt av hotfulla uttalanden ”öga mot öga”, via telefon eller e-post. Förövaren upplevs oftast vara en rättshaverist eller en förargad medborgare, 10% av hoten kommer från företrädare från ett annat politiskt parti och i 40% av fallen var förövaren okänd och anonym. 24% av alla förtroendevalda uppger att de påverkats i sitt uppdrag pga. hot, trakasserier och våld. 29% av de som utsatts uppger att de självcensurerat sig i sitt uppdrag.”

Politikernas trygghetsundersökning, Brå, 2017

 
steck_rod2.gif
 

människor tar skada av att möta fientlighet

Arbetsmiljön påverkas

Arbetsgivare som investerar i förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbete som utbildning, tjänar på det i längden.

  • Trakasserier, hot och våld bidrar till sjukskrivningar, arbetsskador och förlust av viktig kompetens.

  • Arbetsgivaren har ansvar att åtgärda risker.

  • Våra utbildningar ger både praktiska och strategiska verktyg - förebyggande, akut och efterarbete.

  • Våra webbutbildningar bidrar till en säkerhetskultur och väver samman HR och Säkerhet.

 

Alexander Tilly intervjuas om påverkan av stress och våld

 
steck_rod2.gif
 
telefon_3.jpg
 

Alexander Tilly har ägnat sitt yrkesliv som psykolog åt att hjälpa människor skapa ett tryggare och säkrare arbetsliv

Hur förebygger och hanterar en organisation effektivast hot och våld?

“Genom att utveckla en kultur som tar säkerhets- och arbetsmiljöfrågor på allvar med rätt normer, kloka rutiner och förtroende. En förutsättning är, förutom ett klokt ledarskap, regelbunden, relevant och anpassad utbildning. En organisation behöver också stå samlad mot försök till påverkan, trakasserier hot eller våld, det får inte enbart vara den enskildes ansvar att hantera.”

Vad kan man som enskild medarbetare göra i mötet med arga, hotfulla eller våldsamma personer?

“I många roller är det klokt att undvika konfrontation, vara lugn och avleda människors ilska. Ett undfallande eller passivt beteende kan också trigga vissa personer. Det är viktigt att läsa av risker och välja bemötande i enlighet med långsiktiga överväganden.”

 
 

Känslomässiga reaktioner

Emotionell aggression

Risk för hot eller våld som reaktion på en påfrestande situation ökar då någon är stressad, har ont, känner sig trängd, kränkt, saknar handlingsalternativ, eller genomgår en kris.

Stark stress minskar vår impulskontroll och gör att vi tänker mindre på de konsekvenser som våra handlingar kan få. Det påverkar också förmågan att bearbeta information och gör att vi får svårare att lyssna. Sådana stressreaktioner ökar risken för hot eller våld, särskilt om mycket står på spel.

I många verksamheter behöver personal ge negativa besked eller upprätthålla regler och möter stressade resenärer, besvikna kunder, oroliga patienter eller upprörda elever. Erfarna praktiker vi möter är ofta skickliga på att hantera människor som är upprörda eller befinner sig i kris. Kring detta område finns god evidensbaserad kunskap och väletablerad metodik.

Aktivt lyssnande, MI och principer från krisförhandling har stöd i beprövad erfarenhet från många verksamheter. I kontakt med personer som har särskilt svårt att reglera affekter, pga. neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller demensjukdom, är ett lågaffektivt förhållningssätt ofta verksamt.

Med kunskap om riskbedömning och kommunikation kan många hotfulla situationer undvikas. Tillsammans med genomtänkta rutiner, lokaler och rätt förutsättningar skapas en trygg och säker arbetsmiljö.

 
stress.jpg
 
steck_rod2.gif
 
vaald.jpg
 

Målmedveten påverkan

Instrumentell aggression

Instrumentell aggression är då någon medvetet använder trakasserier, hot eller våld i syfte att påverka andra. Sådana beteenden skiljer sig från emotionell aggression genom att de i högre grad är mål- och konsekvensstyrda och i mindre grad en känslomässig reaktion. Personer i maktpositioner och de som förfogar över åtråvärda resurser löper särskilt stor risk att utsättas.

De olika formerna av aggression kan behöva bemötas olika. Eftersom en upprörd person som lugnar sig kan börja se saker mer nyktert är det ofta effektivt att använda lugn affektsmitta och aktivt lyssnande i mötet med emotionell aggression.

Men en person som hotar utan att vara upprörd behöver inte i första hand lugnas. Motivationen bakom aggressionen påverkas istället genom att vi visar att de önskade konsekvenserna inte nås genom hot eller våld.

Hot, trakasserier och våld som används medvetet för att nå dominans, status, makt, pengar, sex, eller för att påverka ett beslut, är vanligt vid mobbning, sexuella trakasserier, personrån, utpressning och många andra former av övergrepp och otillåten påverkan. Gemensamt är att andra människors utsatthet utnyttjas på ett beräknande sätt.

Inför sådana former av påtryckningar är det viktigt att tidigt och tydligt benämna det som sker eller på andra sätt göra gränsdragningar för att motverka fortsatt upptrappning och risk för våld. Det kan vara nödvändigt av säkerhetsskäl och för att skydda någon som blir utsatt för trakasserier eller övergrepp.

Dialog och samtal behöver kombineras med förutsättningar och förmåga att upprätthålla viktiga principer. Erfarenheter från inlärningspsykologi visar att vi aldrig ska belöna hot eftersom det bidrar till mer hotfulla beteenden och upplöser goda normer.

Många organisationer behöver mer kunskap om hur man bäst skyddar sig mot olika former av instrumentell aggression. Att inte skilja mellan olika former av aggressiva påverkansförsök kan få allvarliga konsekvenser och riskerar att utsätta personal för onödiga risker.

Lär er mer om detta område i våra utbildningar.

 
steck_rod2.gif
 

Rusta personal med kunskap

Att rusta personal inför påfrestningar kräver mindre resurser än att laga det som skadats. Den som inte är förberedd är oförberedd.

  • Vänta inte med förebyggande åtgärder till något allvarligt inträffar. Den som är förberedd kommer både agera klokare och klara starkare påfrestningar än andra.

  • Rätt kunskaper och handlingsalternativ kan minska risken för allvarliga konsekvenser i en hotfull situation.

  • I bästa fall kan ni vända incidenter till viktiga lärdomar för organisationen.

  • Våra utbildningar ger kunskap om åtgärder som kan sättas in förebyggande, akut eller som krisstöd

 
illu_duva.gif
 
steck_rod2.gif
 

INSIKTER & ÅSIKTER, ARTIKLAR & KUNSKAP

Bloggen

Följ vårt arbete med att göra svenska arbetsplatser tryggare och säkrare.

Läs om våra projekt och hitta aktuella studier och artiklar om allt som berör säkerhet, konflikter, hot och våld.

 
 
Blogg-hero2.jpg
hero_seminar3.jpg