Om kränkande särbehandling, hot och våld för Capio

Hur förebygga kränkande särbehandling, hot och våld? Om vikten av att arbeta proaktivt, kopplingen till ohälsa och konkreta verktyg när svåra situationer ändå uppstår.

Spännande diskussioner med erfarna läkare, sjuksköterskor och verksamhetschefer från de lokala ledningsgrupperna.

Viktiga samtal om att väva samman utbildning och vardag. Anpassad webbutbildning som komplement är ett kraftfullt verktyg att hålla liv i kunskap och levandegöra värderingar och policy.

Stimulerande att arbeta med en organisation som tar tag i arbetsmiljöfrågor med ett långsiktigt perspektiv. Tack Capio Närsjukvård Stockholm Norr, Karin Hult Steinberg, Elin Granath, Lotta Kåberg, Mimmi Hellström m.fl.

Alex Tilly